درباره ما

موسسه *Elam alive Ministries*   ( عيلام زنده ) يک موسسه **ميان فرقه ای ** است ، که تمايل دارد با همه کليساها و سازمانهاي ايراني و غير ايراني مسيحي که براي تحقق وعده خدا در ارميا ۴۹ : ۳۸ – ۳۹ ( ادامه مطلب )