بخش های مختلف موسسه

اين سازمان يک موسسه رسمی به ثبت رسيده در کشور آلمان است که سيستم رهبری آن تشکيل شده از يک تيم ۷ نفره  ، که خدمات و تصميمات در آن بصورت تيمي انجام ميشود.( ادامه مطلب )