فروش DVD های سمينار اخراج ارواح

فروش DVD های سمينار اخراج ارواح

در اين سمينار به شناخت علامتهای افراد ديو زده پرداخته ميشود.


سمينار اخراج ارواح ۱ 

 11

در اين سمینار به شناخت دنيای تاريکی – علت سقوط شيطان – شناخت نيروهای تاريکی و اسامی آنها پرداخته ميشود.

اين سمینار کمک ميکند که ما بدانيم جنگ روحانی چيست ؟

انواع جنگ روحانی را بشناسيم.

فرق بين مشکلات روانی و اسارت چيست ؟

لعنت چيست ؟ و چگونه می آيد . انواع لعنتها و موضوعات بسيار ديگر که برای همه ايمانداران جزو سوالات پيچيده و بی جواب است.

سمينار اخراج ارواح ۲

 22

در اين سمينار به شناخت علامتهای افراد ديو زده پرداخته ميشود.

فرق بين اسارت و ديوزدگی

آيا ايماندار می تواند ديو داشته باشد؟

چگونه بايد آماده و تجهيز شويم برای اخراج ديو از افراد اسير.


سمينار اخراج ارواح ۳ 

 33

در اين سمینار به ۴ قدم برای اخراج ديو پرداخته ميشود که ۲ قدم در اين سمينار و مابقی در سمينار چهارم موجود می باشد.

قدم اول : روبروئی با ديو

در اين سمينار به چگونگی شناخت وضعيت شخص ديو زده پرداخته ميشود.

دليل ديوزدگی – شناخت نقاط دردهای احساسی در شخص – دلائل طردشدگی –

قدم دوم : تشخيص و شناسائی ديو

شناخت نام ديوها – عملکرد ديوها – ماموريت ديو


سمينار اخراج ارواح ۴ 

 44

در اين سمینار  به ۴ قدم برای اخراج ديو پرداخته ميشود که ۲ قدم در اين دی وی دی و مابقی در سمينار چهارم موجود می باشد.

قدم سوم : رسيدگی و برخوردجدی با ديو

در اين سمينار به چگونگی بستن و خلع سلاح کردن اقتدار قانونی ديوها پرداخته ميشود.

شناخت دلايل ديوزدگی – شناخت نقاط دردهای احساسی عاطفی در شخص که مقرّ قدرت ديوهاست – و دلائل طردشدگی  که يکی از دلايل مهم اسارت می باشد.

قدم چهارم : چگونگی فرماندادن واخراج ديوها

در اين بخش توضيح داده ميشود که درهنگام مقاومت ديوها هنگام اخراج چگونه بايد اقتدار قانونی آنها را شکست. و روبرو شدن با موارديکه غير قابلپيشبينی هستند.


سمينار اخراج ارواح ۵

 55

 در اين سمینار به شناخت ۴ديو برتر پرداخته ميشود.در مطالعه کتابمقدس و تجربيات مشاهده ميشود ۴ ديو است که بيشترين آسيبهای احساسی ، عاطفی را به انسانها وارد ميکند که چگونگی آزاد شدن از ايناسارتها توضيح داده ميشود.

46 دیدگاه

  1. با درور فراوان از همه شما عزيزان خداوند .
   ضمن خوشامدگوئی به وب سايت موسسه عيلام زنده ،
   اميدواريم که از طراحی و محتوای سايت لذت برده و کمال استفاده را بنمائيد.
   ببخشيد از اينکه در پاسخ به شما تاخير داشتيم .
   در حال حاضر سری کامل دی وی دی های آموزشی اخراج ارواح برای پست آماده است ،
   اکنون با ارسال يک ايميل مجدد با ذکر آدرس پستی ، برای شما عزيزان ارسال ميشود.
   باشد که وعده خدا در اشعيا ۶۱ : ۱-۲ در همه ايمانداران تحقق يابد.

  2. با درور فراوان از همه شما عزيزان خداوند .
   ضمن خوشامدگوئی به وب سايت موسسه عيلام زنده ،
   اميدواريم که از طراحی و محتوای سايت لذت برده و کمال استفاده را بنمائيد.
   ببخشيد از اينکه در پاسخ به شما تاخير داشتيم .
   در حال حاضر سری کامل دی وی دی های آموزشی اخراج ارواح برای پست آماده است ،
   اکنون با ارسال يک ايميل مجدد با ذکر آدرس پستی ، برای شما عزيزان ارسال ميشود.
   باشد که وعده خدا در اشعيا ۶۱ : ۱-۲ در همه ايمانداران تحقق يابد.

  1. با درور فراوان از همه شما عزيزان خداوند .
   ضمن خوشامدگوئی به وب سايت موسسه عيلام زنده ، اميدواريم که از طراحی و محتوای سايت لذت برده و کمال استفاده را بنمائيد.
   ببخشيد از اينکه در پاسخ به شما تاخير داشتيم .
   در حال حاضر سری کامل دی وی دی های آموزشی اخراج ارواح برای پست آماده است ،
   اکنون با ارسال يک ايميل مجدد با ذکر آدرس پستی ، برای شما عزيزان ارسال ميشود.
   باشد که وعده خدا در اشعيا ۶۱ : ۱-۲ در همه ايمانداران تحقق يابد.

  1. با درور فراوان از همه شما عزيزان خداوند .
   ضمن خوشامدگوئی به وب سايت موسسه عيلام زنده ، اميدواريم که از طراحی و محتوای سايت لذت برده و کمال استفاده را بنمائيد.
   ببخشيد از اينکه در پاسخ به شما تاخير داشتيم .
   در حال حاضر سری کامل دی وی دی های آموزشی اخراج ارواح برای پست آماده است ،
   اکنون با ارسال يک ايميل مجدد با ذکر آدرس پستی ، برای شما عزيزان ارسال ميشود.
   باشد که وعده خدا در اشعيا ۶۱ : ۱-۲ در همه ايمانداران تحقق يابد.

 1. Hello my dear brother Siamak .hope you and your family are doing well and also your ministery ,may God bless you for your hard work .i really enjoy it and get so many blessings. Brother Siamak it has been a whil since I requested the (Ekraje Arvah) DVD but l haven’t received any thing yet. Please give me an update what should l do.maybe I should pay first and also I don’t know how much are they.please let me know.
  Thank you.
  Evilen Jacob.

دیدگاهتان را بنویسید