( پيغام پرستش هفته) در بحرانهای زندگی، فيض رنگارنگ خداوند را طلب کن تا ترا رهائی بخشد ۱۸.۰۹.۲۰۱۶

منتشر شده در
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/elamaliv/public_html/wp-content/themes/ichurch/utility/sermon.php on line 39
توسط رزيتا زرگری

(موعظه) ای پسر خدا بر من رحم کن و مرا زير چترت بپذير

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری