( موعظه جمعه صليب) ايلی ايلی لماسبقتنی ای خدا ، ای خدا چرا مرا ترک کردی؟

منتشر شده در
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/elamaliv/public_html/wp-content/themes/ichurch/utility/sermon.php on line 39
توسط کشيش سيامک زرگری

جلسه عبادتی پرستشی جمعه صليب همراه با شام خداوند

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) سفره خداوند ( برنامه نوروز)

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) در طوفانهای زندگی ( شام خداوند)

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری