( موعظه ) زير نظم الهی باش تا پادشاهی آسمان از آن تو باشد

منتشر شده در
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/elamaliv/public_html/wp-content/themes/ichurch/utility/sermon.php on line 39
توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه پرستشی ) دلم مشتاق ديدار توهست ای خداوند

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اجازه نده شيطان تاج و ردايت را بدزدد

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) ای پسر خدا بر من رحم کن و مرا زير چترت بپذير

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) ايماندار ردای مسح تو کجاست؟

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) صاحب اقتدار، صاحب مسح

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) اطاعت مساوی است با اقتدار

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری