( موعظه ) کلمه در ما جسم پوشد و به جهان ديده شود.

منتشر شده در خرداد ۱۶, ۳۷۳۴
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/elamaliv/public_html/wp-content/themes/ichurch/utility/sermon.php on line 39
توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) ايمان خود را در زبان اعلام کن تا کوههای زندگيت جابجا شوند

منتشر شده در خرداد ۱۷, ۴۸۷۱توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه ايمانی کوهها را جابجا ميکند

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) ايمانی از جنس ايمان خدا

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه ) چه کنم که ايمانم کوه را جابجا کند

منتشر شده در خرداد ۱۶, ۳۵۰۶توسط کشيش سيامک زرگری

( موعظه ) اگر جواب دعای تو دير شده بدان که در آسمان جنگی برپاست

منتشر شده در خرداد ۱۷, ۴۳۴۵توسط کشيش سيامک زرگری

(موعظه) چرا آسمان در سکوت است

منتشر شده در توسط کشيش سيامک زرگری