( موعظه ) ايماندار جايگاه و سهم تو در پادشاهی خدا کجاست آيا می دانی ؟ ۰۱.۰۵.۲۰۱۶

دیدگاهتان را بنویسید