( موعظه ) ايماندار مسح ردای ايليا برای اليشع همچون مسح ردای عيسا برای توست ۲۲.۰۵.۲۰۱۶

دیدگاهتان را بنویسید